123

Uwaga! Ta wi­try­na wy­ko­rzy­stu­je pli­ki cook­ies w ce­lu umoż­li­wie­nia dzia­ła­nia nie­któ­rych fun­kcji ser­wi­su (np. zmia­ny ko­lo­ru tła, wy­glą­du in­ter­fej­su, itp.) oraz w ce­lu zli­cza­nia li­czby od­wie­dzin. Wię­cej in­for­ma­cji znaj­dziesz w Po­li­ty­ce pry­wat­no­ści. Ak­tual­nie Two­ja przeg­lą­dar­ka ma wy­łą­czo­ną ob­słu­gę pli­ków co­o­kies dla tej wi­try­ny. Ten ko­mu­ni­kat bę­dzie wy­świet­la­ny, do­pó­ki nie za­ak­cep­tu­jesz pli­ków cook­ies dla tej wi­try­ny w swo­jej przeg­lą­dar­ce. Kliknięcie ikony * (w pra­wym gór­nym na­ro­żni­ku stro­ny) ozna­cza, że ak­ce­ptu­jesz pli­ki cookies na tej stro­nie. Ro­zu­miem, ak­cep­tu­ję pli­ki cook­ies!
*
:
/
G
o
[
]
Z
U

Piątek – 15.07.16

Piątek, to kolejny dzień zwiedzania Singapuru.

Sa­fa­ri dzień trzeci – Singapur dzień trzeci

Część z nas (w tym ja) zdecydowaliśmy się zwiedzić singapurskie Oceanarium. W związku z tym o dziewiątej poszliśmy na przystanek autobusowy i linią 61 dojechaliśmy do VivoCity. Przy okazji sprawdziliśmy jak działają autobusy miejskie. Trzeba wejść przednim wejściem i powiedzieć dokąd chcemy jechać. Kierowca podaje cenę i taką kwotę (odliczoną) wrzucamy do puszki. Nie ma szans na resztę. Kierowca słucha brzęku wpadających monet :-) i jak stwierdzi, że wrzuciliśmy tyle ile trzeba, to przyciska guzik i ze ściany wyskakuje bilet.

Z VivoCity częściowo piechotą, częściowo ruchomymi chodnikami przemieściliśmy się na wyspę Sentosa. Tam oczywiście idziemy do Oceanarium. Byłem nieco rozczarowany – nie spodziewałem się takich tłumów. Ale zdjęcia są:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W Oceanarium w Singapurze.

 

Nasza ekipa na wyspie Sentosa. Singapur.

Zwiedzanie Oceanarium kończymy koło 14. Niestety pada. Pochodziliśmy trochę po wyspie w deszczu. Potem jeszcze chwilę poleżeliśmy na plaży i tym samym autobusem co rano wróciliśmy do domu.

Ponieważ dziś jest ostatni wieczór naszego krótkiego pobytu w Singapurze – wieczór spędzamy na zakupach pamiątek w Chinatown.


Komentarze: pokaż komentarze (1)

Serwisy 3n

Logo Kombi
Logo Wirtualnej Galerii
Logo 3N STOCK PHOTOS
Logo Kombi PDF Tools
Logo Projektora K3D
Logo 3N Games