123

Uwaga! Ta wi­try­na wy­ko­rzy­stu­je pli­ki cook­ies w ce­lu umoż­li­wie­nia dzia­ła­nia nie­któ­rych fun­kcji ser­wi­su (np. zmia­ny ko­lo­ru tła, wy­glą­du in­ter­fej­su, itp.) oraz w ce­lu zli­cza­nia li­czby od­wie­dzin. Wię­cej in­for­ma­cji znaj­dziesz w Po­li­ty­ce pry­wat­no­ści. Ak­tual­nie Two­ja przeg­lą­dar­ka ma wy­łą­czo­ną ob­słu­gę pli­ków co­o­kies dla tej wi­try­ny. Ten ko­mu­ni­kat bę­dzie wy­świet­la­ny, do­pó­ki nie za­ak­cep­tu­jesz pli­ków cook­ies dla tej wi­try­ny w swo­jej przeg­lą­dar­ce. Kliknięcie ikony * (w pra­wym gór­nym na­ro­żni­ku stro­ny) ozna­cza, że ak­ce­ptu­jesz pli­ki cookies na tej stro­nie. Ro­zu­miem, ak­cep­tu­ję pli­ki cook­ies!
*
:
/
G
o
[
]
Z
U

Wtorek – 12.07.16

We wtorek 12 lipca roz­po­czy­na­my wa­ka­cyj­ną wy­pra­wę roku 2016. Wy­la­tu­je­my z War­sza­wy zgodnie z planem o go­dzi­nie 15:00. Le­ci­my do Sin­ga­pu­ru z prze­siad­ką w Du­ba­ju, w któ­rym lądujemy o 22:45 (cza­su lo­kal­ne­go).

 

Lot z Warszawy do Dubaju.

Lecimy pięć go­dzin i 45 mi­nut bez zakłóceń i w miłej atmosferze. Za oknem praktycznie przez cały czas widać tylko chmury:

 

Z lotu do Dubaju.

Czasem widać powierzchnię ziemi i wtedy staram się zrobić jakieś zdjęcie:

 

 

 

 

Z lotu do Dubaju.

W Du­ba­ju ma­my za­pla­no­wa­ne noc­ne zwie­dza­nie. Po wy­lą­do­wa­niu wy­cho­dzi­my z lot­nis­ka, że­by spot­kać się z or­ga­ni­za­to­rem te­go ob­jaz­du. Wszystko idzie zgodnie z planem (choć z niewielkim opóźnieniem). Samochód czeka – jedziemy.

Plan zwiedzania Dubaju jest następujący:

 

Nocne zwiedzanie Dubaju. Zjednoczone Emiraty Arabskie.

Warunków do fotografowania praktycznie nie ma. W samochodzie działa klimatyzacja. Jest chłodno. Na dworze jest 35 stopni i wilgoć jak w saunie. Obiektywy mamy zaparowane, a w Dubaju chyba oszczędzają na prądzie. Podjeżdżamy po kolei pod wszystkie najważniejsze i znane budynki, ale one są praktycznie nie oświetlone. Odpuszczam fotografowanie :-).


Komentarze: pokaż komentarze (1)

Serwisy 3n

Logo Kombi
Logo Wirtualnej Galerii
Logo 3N STOCK PHOTOS
Logo Kombi PDF Tools
Logo Projektora K3D
Logo 3N Games