123

Uwaga! Ta wi­try­na wy­ko­rzy­stu­je pli­ki cook­ies w ce­lu umoż­li­wie­nia dzia­ła­nia nie­któ­rych fun­kcji ser­wi­su (np. zmia­ny ko­lo­ru tła, wy­glą­du in­ter­fej­su, itp.) oraz w ce­lu zli­cza­nia li­czby od­wie­dzin. Wię­cej in­for­ma­cji znaj­dziesz w Po­li­ty­ce pry­wat­no­ści. Ak­tual­nie Two­ja przeg­lą­dar­ka ma wy­łą­czo­ną ob­słu­gę pli­ków co­o­kies dla tej wi­try­ny. Ten ko­mu­ni­kat bę­dzie wy­świet­la­ny, do­pó­ki nie za­ak­cep­tu­jesz pli­ków cook­ies dla tej wi­try­ny w swo­jej przeg­lą­dar­ce. Kliknięcie ikony * (w pra­wym gór­nym na­ro­żni­ku stro­ny) ozna­cza, że ak­ce­ptu­jesz pli­ki cookies na tej stro­nie. Ro­zu­miem, ak­cep­tu­ję pli­ki cook­ies!
*
:
/
G
o
[
]
Z
U

Środa – 13.07.16

Po po­wro­cie z noc­ne­go wy­pa­du ma­my po­si­łek na lot­nis­ku i o go­dzi­nie 7:00 star­tu­je­my do Sin­ga­pu­ru:

 

Lot z Dubaju do Singapuru.

Le­ci­my dzie­więć go­dzin i czter­dzie­ści mi­nut z mię­dzy­lą­do­wa­niem w Co­lom­bo (na Sri Lan­ce). Wa­run­ki do fo­to­gra­fo­wa­nia po­dob­ne do wczo­raj­szych, na do­da­tek po nie­prze­spa­nej no­cy gło­wa mi opa­da :-). Pra­wie przez ca­ły lot le­ci­my nad oce­a­na­mi. Chmu­ry, chmu­ry, chmu­ry. Nie­wie­le uda­je się sfo­to­gra­fo­wać:

 

 

 

 

Z lo­tu do Sin­ga­pu­ru.

W Sin­ga­pu­rze lą­du­je­my o go­dzi­nie 20:40 cza­su lo­kal­ne­go i roz­po­czy­na­my:

Sa­fa­ri dzień pierwszy – Sin­ga­pur dzień pier­wszy


Miejsce zakwaterowania:Singapur (ang. Singapore)
Liczba mieszkańców:5,4 mln
Wysokość n.p.m.:0 m
Średnie temperatury:dzień: 30 °C, noc: 24 °C
Liczba noclegów:3
Odległość od poprzedniego postoju:9413 km


Je­steś­my za­kwa­te­ro­wa­ni w ho­te­lu 81 Co­sy. Jest ko­ło go­dzi­ny 23 ale tu jest sześć go­dzin póź­niej niż w kra­ju! Na­sze ze­ga­ry bio­lo­gicz­ne po­ka­zu­ją go­dzi­nę 17. Mi­mo dłu­giej po­dró­ży wy­szliś­my roz­pro­sto­wać ko­ści.


Komentarze: pokaż komentarze (3)

Serwisy 3n

Logo Kombi
Logo Wirtualnej Galerii
Logo 3N STOCK PHOTOS
Logo Kombi PDF Tools
Logo Projektora K3D
Logo 3N Games